Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikası

 • Şirket, işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlamaları yaparken, eşit

koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimser.

 • Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi

konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

 • Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı yöneticiler tarafından belirlenir ve

çalışanlara duyurulur.

 • Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar

sürekli olarak iyileştirilir. Çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü

muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

 • Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler

çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir.

 • Çalışanlarımız arasında cinsiyet, ırk, din, dil ayırımı yapılmaz ve herkese eşit olanak

sağlamaya özen gösterilir.

 • Tüm hizmet birimlerinde çalışanların motivasyonunun arttırılması ve daha iyi

koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler alınır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma

ortamının oluşturulması sağlanır.

 • Engelli çalışanlar için uygun çalışma ortamı oluşturulur.
 • Şirket içinde başkalarına karşı şiddet uygulama, taciz, ayrımcılık ve aşağılayıcı

davranış sergilemek yasaktır.

 • Çalışanlarımız, yasalara aykırı talimatlara karşı itiraz etme ve bildirme hakkına da

sahiptir. İş ortamı koşullarıyla ilgili farklı kişisel/müşterek görüş ve fikir ayrılıklarına

saygı duyulur.

Tüm çalışanlar çevresine karşı saygılı, paylaşımcı, katılımcı davranışlar içinde

olmalıdır.

 • Çalışanlar şirketin tüm kaynak ve donanımlarının kişisel amaçlarla kullanılmamasına,

korunmasına ve israf edilmemesine özen gösterirler.

 • Çalışanların tabi olduğu yasal hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz

olarak sağlanmasına özen gösterilir.

 • Şirket iş yoğunluğuna uygun sayıda çalışan istihdamına özen gösterir, çalışanlarını

mesai saatleri içerisinde maksimum verim alma yönünde organize eder, mesai saatleri

dışına çıkılmaması ve çalışanlarının düzenli izin kullanmaları konularında gereken

duyarlılığı gösterir.

Kalite Politikamız

 • Üretilen ve Uygulanan projelerin sözleşme kapsamındaki paydaşların istek ve beklentilerini, öngörülen takvim ve bütçe içerisinde paydaş beklentilerini tam olarak karşılamak,
 • Faaliyetlerimizde yasal şartlara, Minoris Yönetimin esaslarına ve etik kurallara uymak,

Kurumsal stratejilerden hareketle, Kariyer Yönetim verilerini kullanarak, insan kaynağı yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamak ve etkinliğe dönüştürmek.

Kalite Politikamız

 • Üretilen ve Uygulanan projelerin sözleşme kapsamındaki paydaşların istek ve beklentilerini, öngörülen takvim ve bütçe içerisinde paydaş beklentilerini tam olarak karşılamak,
 • Faaliyetlerimizde yasal şartlara, Minoris Yönetimin esaslarına ve etik kurallara uymak,

Kurumsal stratejilerden hareketle, Kariyer Yönetim verilerini kullanarak, insan kaynağı yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamak ve etkinliğe dönüştürmek.

 


Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Kurumsal Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ek olarak, Minoris’in İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemleri kapsamındaki politikaları:

 • İç ve dış Paydaşlarımızın maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak,
 • Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.
 • İşletmede azami verim sağlayarak kaynak tüketimini asgari seviyeye indirmek.

Bilgi ve Veri Güvenliği Politikamız

Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ek olarak, Bilgi ve Veri Güvenliği kapsamındaki politikalarımız:

 • Minoris için değerli olan tüm bilgi varlıklarının korunması ve kabul edilebilir kullanımlarının ortaya konulması,
 • Minoris bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik risklerin yönetilmesi,
 • Minoris’e ait temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile sürekliliğinin sağlanması,
 • Minoris ve paydaşlar arasındaki sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gerektirdiği bilgi güvenliği uyumunun yerine getirilmesi.

İş Sürekliliği Politikamız

Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ek olarak, Paydaşlar ile İş Sürekliliği politikalarımız:

 • Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin olası bir kesintiye uğramasını önlemek,
 • Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti durumunda hizmet kaybını engellemek,
 • Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti durumunda şirket itibarının zedelenmesini engellemek,
 • Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti durumunda yaşanan kayıpları dengeleyen bir süreklilik çözümü üretmek,
 • Bilgi Teknolojisi hizmetlerinde olası kesinti sonrasında doğru ve hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlamak,
 • Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin, önemi bakımından önceliklendirilmesini sağlamak,
 • Önceliklendirilen bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası ihtiyaç duyulacak minimum kaynakların belirlenmesini sağlamak,
 • Önceliklendirilen bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası iş kurtarma stratejileri oluşturulmasını sağlamak,
 • Önceliklendirilen bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası iş sürekliliği takım yapılarının kurulmasını sağlamak,
 • Önceliklendirilen bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Önceliklendirilen bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası veri kayıplarının önlenmesini sağlamak,
 • Önceliklendirilen bilgi teknolojileri hizmetleri için kesinti sonrası iletişim prosedürlerinin belirlenmesini sağlamak.

 

Sektördeki Diğer Şirketler ile İlişkiler Politikamız

• Şirketimiz, sektördeki diğer şirketlerle olan ilişkilerinde mevzuat hükümleri

çerçevesinde ve müşterilerin sırlarını ihlal etmemek kaydıyla, ilgili şirketlerle her

konuda dürüst ve sistematik bilgi alışverişini gerçekleştirir.

• Personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol

açabilecek her türlü uygulamadan kaçınır.

• Eski çalışanları ve aracıları hakkında diğer şirketler tarafından

talep edilen bilgileri yanıtlarken objektif davranır.

• İşe alım aşamasında bilgi talep eden şirketlere, etik ilkelere uygun olmayan

davranışları tespit edilen eski çalışanları hakkında gerekli bilgileri verir.

• Şirket, haksız rekabet oluşturan her türlü davranıştan kaçınır.

• Diğer şirketlere ilişkin olarak herhangi bir şekilde ellerine geçen mesleki bilgileri ilgili

şirketlerin rızası olmaksızın alenileştirmekten kaçınır, bir şirketten diğerine geçen

çalışanların, ayrıldığı şirkette edindiği iç ve dış bağlantıları bu şirket aleyhine

kullanmaması için gerekli tedbirleri alır.

• Mali yapıya ilişkin duyurularında, ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasına

ilişkin ilan ve reklamlarında, yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi

davranır, mesleğin saygınlığına zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınır.

• Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer şirketleri ve diğer şirketlerin ürün ve hizmetlerini

kötüleyen nitelikteki ifade ya da ibarelere yer vermez.

Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerimizin başlıca odak noktası; eğitim, toplum, ekonomik ve sosyal kalkınma, sağlık, okur yazarlık, çevre, dil ve kültür gibi belirli toplumsal sorunlara yönelik girişimlerin İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte geliştirilerek projelendirilip uygulanması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

 • Minoris içinde bilgi güvenliği yönetimine yönelik Bilgi Güvenliği Organizasyonu ile ilgili esasların belirlenmesi,
 • Minoris çalışanları ve diğer paydaşlar için bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması ve sürdürülmesi.